กิจกรรม

พิเศษ

 kapook  แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ปี 2558-2561 (ฉบับปรับปรุง 2559)

kapook  แผนปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ปี 2559  

kapook เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 

kapook  คู่มือและแนวทางปฏิบัติสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมขององค์กร                                                          –   ETH (ปก-สารบัญ)                                                                                                               –   ETH (เนื้อหา)           

kapook  การบรรยาย ภาพรวมของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                                                      https://mix.office.com/watch/1w08g9gluy63e  

kapook  มาตรฐานการรับรองเฉพพาะโรค  Recomment VJR 2559 

kapook   AHA RM VJR (13-09-59)   

kapook   RM (14-09-59)   

kapook  HA รากฐานที่มั่นคง VJR 2559   

kapook  Advanced HA 2016                                                 

kapook  กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ  new (1)                                           (Service Lead Team : SLT)   ครั้งที่ 4/2561                                                                            ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561  เวลา 13.00 – 15.00 น.                                                               ณ  ห้องประชุมเสนอ  ตัณฑเศรษฐี   ชั้น 2  ตึกอำนวยการ  

kapook  กำหนดการประชุมบริหารความเสี่ยง ด้านทั่วไป ครั้งที่ 4/2561   new (1)                                    ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561  เวลา 08.30 – 10.00 น.                                                               ณ  ห้องประชุม ชั้น 18 สำนักงานคณบดี

kapook  กำหนดการประชุมบริหารความเสี่ยง ด้านคลินิก ครั้งที่ 4/2561   new (1)                                   ในวันอังคารที่  24 เมษายน  2561  เวลา 13.00 – 15.00 น.                                                             ณ  ห้องประชุมเสนอ ตัณฑเศรษฐี  ชั้น 2  ตึกอำนวยการ  

kapook  กำหนดการประชุมคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ  ครั้งที่ 1/2561                                   ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 13.00 – 15.00 น.                                                              ณ  ห้องประชุมเสนอ  ตัณฑเศรษฐี   ชั้น 2  ตึกอำนวยการ  

kapook  กำหนดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 4/2561                           ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561  เวลา 13.30 เป็นต้นไป                                                                   ณ  ห้องประชุมฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา  ชั้น 6  อาคารเพชรรัตน์

โปรแกรม Scorecards Cockpit   ++คลิก ++

คู่มือการใช้โปรแกรมScorecards Cockpit  ++คลิก ++
คู่มือการติดตั้งโปแกรม Scorecards Cockpit   ++คลิก ++

   คน3คน3      ยา   ยา     คน3   ยา   คน3     ยา   ยา     คน3คน3

ใบตอบรับ สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2559

kapook ใบตอบรับ-สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2559 new (1)

แบบรายงานการประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม

kapook   แบบรายงานการประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม FM-TQM-030.00   update

kapook   แบบรายงานความก้าวหน้ารายโครงการ/กิจกรรม FM-TQM-029.00  update

>> ตัวอย่าง FM>>  ตย.-ประเมินผลสำเร็จของโ-ครงการ-57

การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

kapook   คู่มือการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

kapook   แบบรายงานการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ดีเด่น 

kapook   แบบรายงานการคัดเลือกสาขาการบริหารพยาบาลดีเด่น

kapook   แบบรายงานการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น

kapook   แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น

kapook   แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรผู้มีจิตสาธารณะ

kapook   แบบรายงานการคัดเลือกประเภททีมดีเด่น