หน้าแรก แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัย แบบฟอร์มการขอทุน แบบฟอร์มการตีพิมพ์วชิรเวชสาร ผลงานวิจัย/วิชาการ ตรวจสอบสถานะโครงการวิจัย
 
- ประวัติหน่วยงาน
- วิสัยทัศน์/พันธกิจ
- โครงสร้างหน่วยงาน
- บุคลากร
- การบริการ
- คณะกรรมการชุดหลัก
- คณะกรรมการชุดเสริม
- ที่ปรึกษาอิสระ
     
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  
           - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. 2557  
           - ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2558  
           - ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการจ่ายเงิน การทำสัญญาและการติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย พ.ศ. 2558  
           - ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องการจัดทำคำของบประมาณโครงการวิจัย พ.ศ. 2558  
           - ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือหรือตำราเผยแพร่วิจัย พ.ศ. 2558  
           - ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราข เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการใน                   วารสารวิชาการ พ.ศ.2558  
           - ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องการเก็บรักษาเงิน การรับและจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558  
           - ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราข ว่าด้วยการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ.2558  
           - ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย และการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559  
   
 
   - ผังทรัพย์สินทางปัญญา    
   - ขั้นตอนการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร       
   - ความรู้เบื่องต้นทรัพย์สินทางปัญญา    
   - สรุปการขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร    
   - กระบวนการขอสิทธิบัตร    
   
   

 
 

 

 

 

 

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
โทร 02-244-3522  แฟกซ์ 02-668-7088
สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
โทร 02-244-3840,02-244-3843     e-mail : ec.vajira@gmail.com