หน้าแรก แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัย แบบฟอร์มการขอทุน แบบฟอร์มการตีพิมพ์วชิรเวชสาร ผลงานวิจัย/วิชาการ ตรวจสอบสถานะโครงการวิจัย
 
- ประวัติหน่วยงาน
- วิสัยทัศน์/พันธกิจ
- โครงสร้างหน่วยงาน
- บุคลากร
- การบริการ
- คณะกรรมการชุดหลัก
- คณะกรรมการชุดเสริม
- ที่ปรึกษาอิสระ
     
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
เอกสารประกอบการอบรมโครงการความรู้พื้นฐานด้านการทำวิจัยทางคลินิกที่ดี
(Good clinical practice: GCP)
 
จัดอบรมวันที่ 23-24 มีนาคม 2560
 
   
                      - กำหนดการจัดอบรม
 
   
                      เอกสารประกอบการสอน ของ นายแพทย์ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร  
                      - Introduction Res Ethics & GCP  
                      - Investigator & Sponsor Responsibilities  
                      - Essential Documents  
                      - Data Management_Revised  
                      - Subject Recruit-Compliance-Retention  
                      - ICH-GCP Investigational Drug  
                      - Safety Reporting  
                      - Quality Control and Quality Assuranee in Clinical Trial                       
                      - ICH E6 Addendum  
   
                                   เอกสารประกอบการสอน ของ นางสาวนิตยา จีนปาน           
                      - Informed consent ICH GCP  
                      - บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย  
                      - Clinical Safety Data Management  
                      - Investigational Drug Handling  
   
 
   
 
   
 
ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  
           - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. 2557  
           - ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2558  
           - ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการจ่ายเงิน การทำสัญญาและการติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย พ.ศ. 2558  
           - ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องการจัดทำคำของบประมาณโครงการวิจัย พ.ศ. 2558  
           - ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือหรือตำราเผยแพร่วิจัย พ.ศ. 2558  
           - ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราข เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการใน                   วารสารวิชาการ พ.ศ.2558  
           - ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องการเก็บรักษาเงิน การรับและจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558  
           - ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราข ว่าด้วยการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ.2558  
           - ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย และการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559  
   
 
   - ผังทรัพย์สินทางปัญญา    
   - ขั้นตอนการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร       
   - ความรู้เบื่องต้นทรัพย์สินทางปัญญา    
   - สรุปการขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร    
   - กระบวนการขอสิทธิบัตร    
   
   

 
 

 

 

 

 

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
โทร 02-244-3522  แฟกซ์ 02-668-7088
สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
โทร 02-244-3840,02-244-3843     e-mail : ec.vajira@gmail.com