หน้าแรก แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัย แบบฟอร์มการขอทุน แบบฟอร์มการตีพิมพ์วชิรเวชสาร ผลงานวิจัย/วิชาการ ตรวจสอบสถานะโครงการวิจัย
 
- ประวัติหน่วยงาน
- วิสัยทัศน์/พันธกิจ
- โครงสร้างหน่วยงาน
- บุคลากร
- การบริการ
- คณะกรรมการชุดหลัก
- คณะกรรมการชุดเสริม
- ที่ปรึกษาอิสระ
     
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เยี่ยมชมฝ่ายส่งเสริมการวิจัย ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
 
 
 
 
ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
           - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. 2557
           - ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2558
           - ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการจ่ายเงิน การทำสัญญาและการติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย พ.ศ. 2558
           - ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องการจัดทำคำของบประมาณโครงการวิจัย พ.ศ. 2558
           - ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือหรือตำราเผยแพร่วิจัย พ.ศ. 2558
           - ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการใน                      วารสารวิชาการ พ.ศ.2558
           - ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องการเก็บรักษาเงิน การรับและจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558
 
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย
 
           - แนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัยในการเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัย พ.ศ. 2554
           - โครงการวิจัยที่ไม่เข้าข่ายต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2556
           - หลักเกณฑ์วิธีการรับงานวิจัย สัดส่วนของเงินส่วนแบ่ง อัตราส่วนค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาัลัย การรับเงิน การจ่ายเงิน จากทุนวิจัย                      ภายนอก พ.ศ. 2558
           - ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ.2558
           - อัตราค่าบริการการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของ
            คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พ.ศ. 2559   
    
           - ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย และการลาเพิ่มพูน                  ความรู้ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
           - หลักฐานการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย ประกอบการขอพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 
   - ผังทรัพย์สินทางปัญญา  
   - ขั้นตอนการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร     
   - ความรู้เบื่องต้นทรัพย์สินทางปัญญา  
   - สรุปการขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
   - กระบวนการขอสิทธิบัตร  
 
 

 
 

 

 

 

 

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
โทร 02-244-3522  แฟกซ์ 02-668-7088
สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
โทร 02-244-3840,02-244-3843     e-mail : ec.vajira@gmail.com