หน้าแรก แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัย แบบฟอร์มการขอทุน แบบฟอร์มการตีพิมพ์วชิรเวชสาร ผลงานวิจัย/วิชาการ ตรวจสอบสถานะโครงการวิจัย
 
- ประวัติหน่วยงาน
- วิสัยทัศน์/พันธกิจ
- โครงสร้างหน่วยงาน
- บุคลากร
- การบริการ
- คณะกรรมการชุดหลัก
- คณะกรรมการชุดเสริม
- ที่ปรึกษาอิสระ
- รายละเอียดการขอสิทธิบัตร
     
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เข้าศึกษาดูงานการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง Research Activity Room ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย ชั้น 5 ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
 
 
 
ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
           - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. 2557
           - ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2558
           - ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการจ่ายเงิน การทำสัญญาและการติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย                             พ.ศ. 2558
           - ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องการจัดทำคำของบประมาณโครงการวิจัย พ.ศ. 2558
           - ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือหรือตำราเผยแพร่วิจัย                             พ.ศ. 2558
           - ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการใน                  วารสารวิชาการ พ.ศ.2558
           - ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องการเก็บรักษาเงิน การรับและจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558
 
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย
 
           - แนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัยในการเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัย พ.ศ. 2554
           - โครงการวิจัยที่ไม่เข้าข่ายต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2556
           - ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ.2558
           - อัตราค่าบริการการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของ
            คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พ.ศ. 2559   (ยกเลิก)     
           - ประกาศมหาวิทยาลัยฯ หลักเกณฑ์วิธีการรับงานวิจัย สัดส่วนของเงินส่วนแบ่ง อัตราส่วนค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย                                การรับ การจ่ายเงิน จากทุนวิจัยภายนอก พ.ศ.2559
           - ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย และการลา                      เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
           - หลักฐานการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย ประกอบการขอพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
           - ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเขียนรายงานกรณีผู้ป่วย
                     - เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
                     - เอกสารแนบท้ายประกาศ 2
                 - อัตราค่าบริการการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของ
                   คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พ.ศ. 2560  
 
           
 
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับหน่วยวิจัยคลินิก
 
           - ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เรื่อง ค่าบริการของหน่วยวิจัยคลินิก
 

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
โทร 02-244-3522  แฟกซ์ 02-668-7088
สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
โทร 02-244-3840,02-244-3843     e-mail : ec.vajira@gmail.com