เกี่ยวกับประกาศราคากลาง

เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ประกาศราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง/อื่นๆ ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ ทำหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ กค 0421.4/ ว 179 ถึงปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้กรมบัญชีการได้พัฒนาระบบ e-GP หรือ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเติมให้หน่วยงานของรัฐสามารถประกาศราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทอื่นที่มิใช่งานก่อสร้าง ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

โดย จะเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป เมื่อหน่วยงานใดมีความพร้อมให้ประกาศราคากลางได้ทันที และเมื่อครบกำหนดภายใน 180 วันนับแต่วันที่ ครม. มีมติเห็นชอบ ทุกหน่วยงานต้องประกาศราคากลางดังกล่าวในระบบ e-GP

กรม บัญชีกลาง ระบุว่า การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามมติครม. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ที่เห็นชอบตามแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติแนวทางเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มิใช่งานก่อสร้างของทางราชการตามแนวทาง ที่กระทรวงการคลังกำหนด และในการเปิดเผยราคาดังกล่าว ให้ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางในเว็บไซต์ของหน่วยงานและ เว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง

“ ในการออกมติดังกล่าว ครม.กำหนดว่า หากหน่วยงานใดมีความพร้อมให้ดำเนินการได้ทันที ส่วนหน่วยงานใดที่ยังไม่มีความพร้อมให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับแต่วันที่ครม.มีมติเห็นชอบ (12 กุมภาพันธ์) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ ปรามทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103/8 วรรคหนึ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554”

ลงชื่อ นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง